Asylforkjempere misbruker jussen

Statsviter Ove Bengt Berg har et interessant innlegg om Flyktninger i Klassekampen,  1.februar 2016: «Ingen har krav på å få asyl i noe land. Heller ikke flyktninger. Ingen selvstendig stat kan tvinges til å gjennomføre noe denne statens ledere ikke vil. Folkeretten er en frivillig avtale. Den nye Grunnlovens avsnitt om menneskerettigheter har ingen bestemmelser om rett til asyl, tvert imot falt et forslag om å grunnlovfeste retten til asyl. Det er derfor opp til norske myndigheter å avgjøre om vi skal akseptere å godta asylsøknader og masseinnvandring. Med samme rett som vi har avslått å gi asyl til Edward Snowden, Julian Assange og  Modechai Vanunu, kan vi avslå å gi asyl til andre uten å bryte noen regel.  Menneskerettigheter er heller ingen forpliktelse ut over det vi har i Grunnloven. Norge har undertegnet flyktningkonvensjonen. Det betyr ikke at de som blir akseptert som flyktninger, har krav på asyl. Og ingen folkevalgt forsamling i noe land i Europa har folkelig oppslutning for den helt nye tolkningen av «asyl» og «flyktning» som innebærer at minst 60 millioner registrerte flyktninger pluss mange hundre millioner andre som oppgir «forfølgelse», skal få livsvarig forsørging her. Det er derfor riktig juss å si at innvandringsjuristenes politiske fremstøt er i strid med alle grunnleggende juridiske prinsipper. Hvis de er uenige, kan de jo bare legge sine tolkninger ut til en folkeavstemning. Så får vi vite hva folkets juridiske vilje er. Så langt statsviter O. B. Berg.

Endelig er vi medregnet i samfunnet vårt, vi også. Jeg konstaterer at ingen land har juridisk rett til å trø ned Europa med en slik flyktningstrøm vi ser i dag. Så nå kan vi konsentrere oss om å kjempe for bedre forhold for våre syke eldre i Norge også.

Click here to read the complete article