Hva ville de selv gjort, mon tro?

Aftenposten har oppdatert saken sin flere ganger etter at de først unnlot å nevne at den syriske asylsøkeren som ble holdt i en såkalt benlås av leirlederen i et asylmottak i Nestved var kjent som voldelig. I den opprinnelige saken kom det bare frem at leirsjef Kent Nielsen ble dømt for vold i 2014, men ingenting om at asylsøkeren dagen før ble varetektsfengslet i tre uker, siktet for vold og trusler.

Nielsen fikk umiddelbart sparken etter publiseringen av videoklippet som av enkelte er forsøkt fremstilt som et uprovosert angrep på en sakesløs asylsøker.

Fordømmelsene har stått i kø – selvsagt – fra de vanlige mistenkte.

En video fra leiren viser også fysisk maktbruk overfor en 34-årig syrisk asylsøker, som holdes i benlås av tre ansatte, hodet presses ned mot bakken og armen vris om på

I utgangspunktet kan senterledelsen bare bruke fysisk makt dersom det er overhengende fare for liv og helse.

– Senterlederen og hans personale er på kant med straffeloven, sier Claus Juul, juridisk konsulent i dansk Amnesty, om videoen til avisen Information.

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved hvor på kant med straffeloven Nielsen og to andre ansatte virkelig var i dette tilfellet. I kjølvannet av saken har det nemlig kommet frem en rekke opplysninger som tilsier at de ansatte handlet av ren nødvendighet. Det er da også svært delte meninger blant asylsøkerne i Næstved mottak om avskjedigelsen av Nielsen.

Den fengslede asylsøkeren benevnes som MA, er 34 år gammel og har gjort seg sterkt negativt bemerket under sitt opphold ved mottak i Danmark.

Han har slått en journalist fra TV2 og flere ganger truet med å drepe den angjeldende leirsjefen. I tillegg har han allerede blitt flyttet fra et Røde Kors-senter til leieren i Næstved fordi han kjønnskrenket kvinner og barn som bodde på det førstnevnte asylmottaket.

Umiddelbart etter ankomst i Næstved begynte han å oppføre seg truende og aggressivt, skriver Radio24syv, som er i besittelse av flere dokumenter om saken. To ganger ble han rapportert for vold mot personalet. En gang måtte han legges i bakken til han roet seg ned. Denne hendelsen ble anmeldt til politiet. I april ble han rapportert for verbal krenking av personalet i Næstved, senere samme måned og i begynnelsen av mai er han rapportert for trusler mot samme. En annen asylsøker ved mottaket ble også utsatt for trusler. 16. mai ble MA hentet av politiet og siktet for vold og trusler om vold.

Han blir beskrevet som konfliktsøkende, provoserende og seksuelt aggressiv overfor kvinnelig personale:

Jan Olsen, kan­ti­ne­chef hos Bered­skabs­sty­rel­sen i Næst­ved, der leve­rer mad til asyl­lej­ren, siger om den pågæl­dende asylan­sø­ger, at “han er en per­son, der kan skabe en bor­ger­krig med to per­so­ner.”

“Også over­for mit per­so­nale i køk­ke­net er han en meget frem­bru­sende og pro­vo­ke­rende type, som hele tiden søger kon­flikt og splid. Han har ytret sig over­for pigerne seksu­elt, og når de går hjem om afte­nen har han stået ved heg­net og råbt efter dem. Han opsø­ger splid fra mor­gen til aften, hvis han kan komme til det.”

Kan­ti­ne­che­fen siger, at han og hans per­so­nale er “helt ufor­stå­ende” over­for, at sagen har ført til bort­vis­ning af lej­r­chef Kent Niel­sen.

“Kent havde tre ugers ferie for et stykke tid siden, og der havde vi det stør­ste slags­mål nogen­sinde. Det fore­gik ude på græs­plæ­nen med 50 per­so­ner, og poli­tiet kom ren­dende et helt døgn efter. Det tror jeg ikke var sket, hvis Kent havde været der, for han ville han gre­bet ind meget mere prompte og afvær­get det, inden det nåede der­til,” siger kan­ti­ne­che­fen.

Av saksdokumentene fremgår det at to asylsøkere oppdaget at den syriske 34-åringen hadde funnet en stein han hadde tenkt til å ta med inn i leiren og «bruke til å slå Kent (Nielsen) ihjel» med. De to asylsøkerne rapporterte det inntrufne 26. april. Senere samme dag noterer lederen for mottakets nattevakter at MA hadde gjentatt at han «ville slå ihjel Kent når han fikk sjansen til det». Dødstruslene ble imidlertid ikke meldt til politiet, da ledelsen ved mottaket mente at de var i stand til å håndtere mannen.

To dager etter konfiskerte mottaksvaktene en stein fra den 34 år gamle asylsøkeren.

Dagen han ble lagt i benlås – 2. mai – hadde han i følge øyenvitner vært spesielt truende. Til en ansatt ved mottaket hadde han ropt på arabisk at det «letteste for meg er å stikke Kent med en kniv». På spørsmål om han hadde en, svarte han bekreftende. En ransaking viste derimot at han ikke hadde noen kniv på seg, men av hans personlige data fremgår det at han tidligere har vært i besittelse av en kniv, men at det hersker tvil om hvilken type.

Etter denne episoden ble personalet på mottaket advart om at MA var farlig.

Senere samme dag slo han løs på tilfeldige biler utenfor mottaket, truet med å knuse ruter og ropte at han ikke fikk «penger eller mat». Deretter løp han inn i leieren og støtte sannsynligvis tilfeldig på Nielsen, hvorpå han ble enda mer aggressiv og ropte «I will kill you». Han slo deretter inn en rute og gjorde tegn til å ville bruke glasset til å skade Nielsen, skriver Radio24syv.

Han slog der­ef­ter ud efter lej­r­che­fen, oply­ser lej­r­che­fen selv. Det førte til, at tre med­ar­bej­dere, her­un­der lej­r­che­fen selv, for­søgte at over­mande den 34-årige asylan­sø­ger, som her­ef­ter blev lagt i ben­lås.

En anden med­ar­bej­der, der over­væ­rede epi­so­den, for­kla­rer, at han “slog ud til alle sider” og at der ikke var andet at gøre end at over­mande ham. I for­bin­delse med den 34-årige asylan­sø­gers trus­ler og aggres­sive adfærd, rin­gede en kvin­de­lig ansat til poli­tiet på 112 og havde poli­tiet i røret under hele epi­so­den. Da asylan­sø­ge­ren var paci­fi­ce­ret, blev poli­tiets udryk­ning dog afblæst. Sydsjæl­lands og Lolland-Falsters Politi har ikke haft mulig­hed for at under­søge og bekræfte oplys­nin­gerne om dette 112-opkald.

Den bort­vi­ste lej­r­chef Kent Niel­sen siger:

“Jeg kan af hen­syn til min tavs­hed­pligt ikke udtale mig om asylan­sø­ge­ren, men jeg kan bekræfte, at han tru­ede mig på livet og slog ud efter mig, hvorpå jeg for­søgte at paci­fi­cere ham ved at sno hans arm. Han var dog meget udadre­a­ge­rende og aggres­siv, og vi lagde ham bag­ef­ter i ben­lås. Jeg mener ikke, at jeg brugte for meget magt, men den magt, der var nød­ven­dig,” siger den nu bort­vi­ste lej­r­chef Kent Niel­sen til Radio24syv.

Hans advo­kat, Tor­ben Koch siger:

“Jeg mener, at alle for­ud­sæt­nin­ger for at anvende magt over­for den her asylan­sø­ger er til­stede. Har er tru­ende, han er aggres­siv og han påbe­gyn­der et angreb ved at slå ud efter lej­r­che­fen, og da lej­r­che­fen ken­der til man­dens for­hi­sto­rie, og ved, at han har frem­sat død­strus­ler og er er meget vold­som, er grund­la­get for at lægge ham ned og paci­fi­cere ham opfyldt. Juri­disk set er der tale om ren nød­værge,” siger advo­kat Tor­ben Koch.

Ifølge Radio24syv var asylsøkeren sint på leirledelsen og da særlig leirsjef Nielsen, da disse hadde nektet ham å delta på språkundervisning ved Næstved Språk- og Integrasjonssenter. Ledelsen nektet fordi de mente det var utrygt å la 34-åringen oppholde seg 600 meter fra Næstved kommunes barneinstitusjoner ettersom han har utvist seksualisert, kjønnskrenkende og aggressiv atferd. Han har imidlertid tatt et kurs ved språk- og integrasjonssenteret under falskt navn.

Leirleder Kent Nielsen er riktignok dømt for vold fra før, men er det noe som tilsier at han har handlet feil i forhold til denne mannen?

Hvorfor en så aggressiv og utagerende asylsøker som ham i det hele tatt har fått oppholde seg i åpne mottak, kan man jo bare lure på.

Click here to read the complete article