Ingen etnisk norske elever på Vahl Skole i Oslo

«Da hun og Nafisa gikk på Vahl skole, ble det færre og færre etnisk norske for hvert år. I dag er det ingen etnisk norske elever ved nærskolen,» skriver Aftenposten i en artikkel der avisen intervjuer to muslimske miljøarbeidere. Det blir stadig færre norske elever ved Oslos østlige barneskoler. En undersøkelse fra 2015 offentliggjort av utdanningsetaten i kommunen vister at nærmere 24.000 elever av de litt over 59.000 elvene i Oslos grunnskoler hadde minoritetsspråklig bakgrunn.

På skolene Gran og Mortensrud var under fem prosent etnisk norske elever.  Samlet sett var det i Oslo kommune syv grunnskoler hvor andelen elever med minoritetsspråklig bakgrunn oversteg 90 prosent. I 2016 viste tall offentliggjort i Groruddalen Avis at 1.700 førsteklassinger, noe som tilsvarte ca. 70 hele klasser, ikke forstod norsk godt nok til å følge vanlig undervisning. Samtidig gikk en av fem ungdomsskoleelever ut av 10. klasse uten å kunne skrive og lese tilfredsstillende. En av tre falt ut av videregående skole.

Studier gjort av mastergradstudenten Iselin Hewitt i Oslo, viste at nordmenn flytter fra nærområdet når det oppnår en «for høy minoritetsandel».

Resultatet av denne utviklingen viser seg nå på Grønland i Oslo. En kommunal undersøkelse over forholdene i bydelen konkluderer med følgende problemer:

Grønland er blant nabolagene med absolutt størst levekårsutfordringer i Oslo, Barn og beboere må dele uteområder med rusmisbrukere og gatekriminelle. Dette er blitt verre etter at Plata-miljøet ble sprengt, Skoleresultatene er blant de svakeste i Oslo, andelen med lavere enn 35 grunnskolepoeng er særlig høy på Grønland, Nedre Tøyen og Enerhaugen, over 40 prosent av elevene på Vahl slutter på skolen – enten fordi familien flytter internt i Oslo eller at «barna reiser til hjemlandet, dårlige boforhold, med trangboddhet, veggdyr, fukt og råte, deler av leiemarkedet på Grønland er preget av usikre leiekontrakter og penger under bordet. Få steder har høyere andel nyankomne migranter fra Asia, Afrika og Sør-Amerika. Det gir store integreringsutfordringer, både i barnehager, skoler og språkopplæring, slår undersøkelsen fast ifølge Aftenposten.

Click here to read the complete article