Snart vil du ikke eie pengene på din egen bankkonto

EU’s bail-in direktiv 2014/59/EU er på vei inn i norsk rett. Dette kan vi se i NOU 2016:23. Det nye lovverket innebærer at kontohavernes midler kan bli brukt til å redde bankene i neste finanskrise.  Høringen er nå ferdig og med mindre folk vkner til protest vil bail-n snart bli vedtatt av Stortinget.

I mitt høringsforslag stiller jeg spørsmål ved hvem som eier bankkontoene? Folk flest tror de eier pengene, men i realiteten driver bankene forretning med innskyternes penger og eierskapet ligger hos bankene. Dersom folk reelt eide pengene de hadde på konto skulle kontoene ha vært atskilt fra bankenes øvrige virksomhet, på linje med advokaters klientmidler.

Et annet poeng er hvilken substans som finnes i midlene du har på din bankkonto? Seddel og mynt er i følge norsk lov tvungne betalingsmidler, mens midlene på konto ikke er det. Kontoene er i praksis tynn luft. Hvilket betyr at du ikke uten videre kan gå i banken å hente dem ut. Du har i bunn og grunn lite å fare med om/når banken din blir insolvent.

I mitt høringsforslag går jeg inn for at midlene på bankkontoer skilles fra bankens øvrige drift og sikres 100% med seddel og mynt. Dette eliminerer muligheten for at insolvens hos bankene rammer innskyterne.

Spørsmålet er ikke om det kommer en ny finanskrise, men når. Det er åpenbart at byråkratene ser dette og at dette er årsaken til at disse nye lovene nå presses gjennom. Dersom det foreslåtte lovverket blir vedtatt blir det økonomisk svært risikabelt å ha penger i banken.

Click here to read the complete article